Ontwerp zonder titel 43

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Van Bach Finance aan haar klanten.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Van Bach Finance stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

2. Diensten

2.1 Van Bach Finance biedt boekhoudkundige, fiscale en financiële diensten aan haar klanten. Deze diensten worden uitgevoerd met de grootste zorgvuldigheid en professionaliteit.

2.2 De specifieke details en voorwaarden met betrekking tot de diensten van Van Bach Finance worden vastgelegd in een aparte overeenkomst of opdrachtbevestiging, die door zowel Van Bach Finance als de klant wordt ondertekend.

3. Verplichtingen van de klant

3.1 De klant stemt ermee in om alle benodigde informatie, documenten en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten door Van Bach Finance. Deze informatie dient accuraat, volledig en tijdig te worden verstrekt.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor het beoordelen en controleren van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en documenten. Van Bach Finance is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

4. Vergoeding en betaling

4.1 De vergoeding voor de diensten van Van Bach Finance wordt overeengekomen in de separate overeenkomst of opdrachtbevestiging. Tenzij anders vermeld, zijn alle vergoedingen exclusief btw en andere toepasselijke belastingen.

4.2 Betalingen dienen binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Van Bach Finance gerechtigd om rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

5. Vertrouwelijkheid

5.1 Van Bach Finance zal alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening ontvangt vertrouwelijk behandelen. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of wanneer Van Bach Finance wettelijk verplicht is om dit te doen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Van Bach Finance zal de diensten naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren. Echter, Van Bach Finance is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de diensten of de verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Van Bach Finance.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, inclusief maar niet beperkt tot software, documentatie, rapporten en adviezen, blijven eigendom van Van Bach Finance, tenzij anders overeengekomen.

8. Beëindiging

8.1 Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Eventuele openstaande betalingen en verplichtingen blijven na beëindiging van kracht.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden en de diensten van Van Bach Finance is het recht van Nederland van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de diensten van Van Bach Finance zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Nederland, tenzij anders overeengekomen.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

10.1 Van Bach Finance behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na publicatie op de website van Van Bach Finance.

10.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen. Door gebruik te blijven maken van de diensten van Van Bach Finance na eventuele wijzigingen, stemt de klant in met de gewijzigde voorwaarden.

11. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of de diensten van Van Bach Finance, neem dan contact met ons op:

Van Bach Finance Adres:
Steijnlaan 149,
2571 RB Den Haag

Telefoonnummer: 
070 200 40 11

E-mail:
info@vanbachfinance.nl

Wij streven ernaar om uw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze diensten snel en adequaat te beantwoorden.